VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY


1. ÚVOD

Tyto Všeobecné obchodní a organizační podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem (definice smluvních stran je součástí 2. článku) při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

2. VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatelem je Organizační kancelář Znojmo spol. s r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 2239/12, 669 02, Znojmo, IČ: 46970746, Spisová značka: C 7216 vedená u rejstříkového soudu v Brně (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím webových stránek prihlasky.okznojmo.com (dále jen „Objednatel“).

3. OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ

Přihláška je závaznou objednávkou, jejímž odesláním Objednatel zároveň akceptuje tyto Podmínky. Přihlášení na školení je možné provést prostřednictvím webových stránek prihlasky.okznojmo.com.
Následně po objednání školení obdrží Objednatel potvrzení objednávky a pokyny k úhradě e-mailem. V případě, že výše uvedené informace nebudou prostřednictvím e-mailu doručeny, kontaktuje Objednatel neprodleně Poskytovatele. Přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení Poskytovateli. V případě překročení kapacity školení nabídne Poskytovatel Objednateli náhradní řešení. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data konání, úpravy programu event. zrušení školení při nízkém zájmu. V takovém případě bude Poskytovatel všechny zájemce včas informovat a dohodne s nimi náhradní termín konání školení.

4. ÚDAJE UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE

Objednatel potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v přihlášce. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve prospěch společnosti Organizační kancelář Znojmo spol. s r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. ÚHRADA NÁKLADŮ ZA ŠKOLENÍ

Úhradu lze provést na základě zaslaných pokynů k platbě, kterou Objednatel obdrží elektronicky na základě vyplněné přihlášky. Při platbě bankovním převodem Objednatel uvede jako variabilní symbol IČ organizace, za kterou se přihlašuje. Na základě přijaté platby, zasílá Poskytovatel elektronicky na e-mail Objednatele, který Objednatel uvedl při registraci účastníků, daňový doklad. Na základě předchozí dohody může být zaslán daňový doklad v listinné podobě.

Platba musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději 3 kalendářní dny před zahájením školení.

6. STORNO PODMÍNKY

Informace o změně objednávek či o zrušení resp. stornu účasti na školení je nutno zaslat písemně na e-mail: ucetni@okznojmo.cz. Při zrušení účasti bude fakturován storno poplatek v závislosti na době, která zbývá do zahájení školení:

Storno 10 a více kalendářních dní před dnem konání školení je bezplatné. (Pokud již Objednatel platbu uhradil, bude mu vrácena zpět v plné výši)
Při stornu 9–5 kalendářních dní před dnem konání školení účtuje Poskytovatel storno poplatek ve výši 50 % z ceny školení.
Při stornu 0–4 kalendářních dní před dnem konání školení nebo neúčasti na školení účtuje Poskytovatel storno poplatek ve výši 100 % ceny školení.

Storno poplatek bude Objednateli účtován i v případě, že poplatek za školení nebyl dosud Objednatelem uhrazen.
Objednatel deleguje včas náhradního účastníka, v případě že chce zabránit propadnutí částky za účastnický poplatek.
V případě zrušení školení ze strany Poskytovatele bude Objednateli nabídnuta možnost převedení poplatku za školení na jiné vybrané školení nebo bude poplatek Objednateli vrácen v plné výši.

7. PRŮBĚH ŠKOLENÍ

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před zahájením školení - prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu. V průběhu školení jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu školení.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni uživatelé webu prihlasky.okznojmo.com souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem za účelem registrace, a dále souhlasí s informováním o budoucích školeních nebo novinkách. Souhlas je dále rozveden následovně:

Údaje, které bude Poskytovatel na základě souhlasu registrovaného subjektu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, obchodní firmu, IČO a sídlo, kontaktní údaje. Jde o údaje, které Poskytovatel získává přímo od registrovaných subjektů, dalších uživatelů a z veřejných zdrojů.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných Poskytovatelem, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, analýzy s cílem přizpůsobit nabídku potřebám subjektů a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Odsouhlasením provozního řádu poskytuje registrovaný subjekt souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům Poskytovatele, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/678 ze dne 27. 4. 2016.

Tento souhlas se týká i zpracování osobních údajů registrovaného subjektu od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb poskytovatele a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud jej registrovaný subjekt neodvolá.

9. ZÁVĚR

Veškeré změny objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (poštou nebo e-mailem) odsouhlasena oběma smluvními stranami.